Regulamin

Życzymy udanego wypoczynku w domkach Morska Lilia

Regulamin

Życzymy udanego wypoczynku w domkach Morska Lilia

REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się regulaminem pobytu

§1
1. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto właściciela ośrodka Domki Morska Lilia: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA FIRA ADAM TRAWICA 14B 76-004 SIANÓW. Bank MBANK S.A. Nr konta 37 1140 2017 0000 4102 1069 3119, zadatek w wysokości 30% całego pobytu w terminie 3 dni roboczych. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana. 2. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu przez wszystkie przebywające osoby.
3. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy gotówką w dniu przyjazdu, podczas przekazywania kluczy lub w formie przelewu bankowego przed przyjazdem. 4. W razie rezygnacji z pobytu w okresie poniżej 30 dni od daty przyjazdu, wpłacony zadatek przepada. Powyżej 30 dni potrącone zostanie 50% zadatku.

§2
1. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd proszę ustalać telefonicznie. 2. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w domku nie ma żadnych uszkodzeń ani braków w wyposażeniu. Wszelkie ewentualne uszkodzenia lub braki należy zgłosić w dniu rozpoczęcia pobytu. 3. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności obsługi ośrodka. 4. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz zniszczenia domku i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Jako zabezpieczenie pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł/domek.

§3
1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00. 2. W trakcie całego pobytu prosimy, aby uszanować również spokój innych Gości i nie zakłócać ich wypoczynku (np. głośna muzyka, głośne zachowanie). 3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. 4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będę do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

§4
1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
i urządzeń technicznych domku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 2. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządu ośrodka. 3. Nie zapewniamy ręczników. 4. W trosce o Państwa komfort we wszystkich domkach materace zabezpieczone są ochraniaczami.
W przypadku ich zmoczenia, zabrudzenia bardzo prosimy o zgłoszenie i wymianę w recepcji na nowy. W trosce o idealny stan materacy obowiązuje zakaz spania bez ochraniacza zabezpieczającego. Zabrudzenie, zmoczenie materaca będzie skutkować koniecznością wymiany na nowy, a co za tym idzie obciążeniem Państwa kosztami jego zakupu. W przypadku nocowania na sofie bardzo prosimy o pobranie ochraniacza w Recepcji i zabezpieczenie sofy. 5. Pobyt zwierząt domowych dopuszczalny tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim zgłoszeniu i za zgodą właściciela Ośrodka (100 zł za pobyt).

§5
1. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka od godz. 23:00 do godz. 8:00. W pozostałych godzinach tylko za zgodą właściciela Ośrodka. 2. Za pobyt dodatkowych osób z poza rezerwacji pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł za osobę na dobę (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy uzgodnić z właścicielem ośrodka podczas rezerwacji). 3. Zabawa dzieci na terenie ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych.

§6
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się:
• Palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza,
• Używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku,
• Przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń,
• Rozpalanie grilla jest możliwe w wyznaczonym miejscu,
• Smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć.
Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku (500 zł).

§7
1. Gwarantujemy jedno bezpieczne miejsce parkingowe na jeden domek. Parkowanie więcej niż jednym samochodem należy zgłosić i uzgodnić z obsługą Ośrodka podczas dokonywania rezerwacji (opcja możliwa w miarę dostępnych miejsc). 2. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie kompleksu jest parkingiem niestrzeżonym. 3. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące od niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu. 4. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

§8
1. W przypadku zgubienia klucza do domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. 2. Odpady należy wynosić z domków do kontenerów przed ośrodkiem. 3. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.